Mapa serwisu         Kontakt
 

Z:
Do:

Zmiany w komunikacji 10.01.2019
| 08.01.2019 - 13:15

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje, że z dniem 10.01.2019 wprowadza następujące zmiany w komunikacji:
Kurs z godziny 13:15 relacji Radzyń - Brzostówiec przesunięty zostaje na godzinę 13:30
Kurs z godziny 13:35 relacji Brzostówiec - Radzyń zostaje przesunięty na godzinę 13:50

Zmiany w komunikacji
| 17.12.2018 - 09:18

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje, że z dniem 2.01.2019 z powodu niskiej frekwencji zawiesza wykonywanie niżej wymienionych kursów:
1. 6.50 Wygnanów - Radzyń
2. 15.40 Parczew - Suchowola
3. 16.15 Radzyń - Wygnanów


Zmiany w komunikacji 2.11.2018
| 22.10.2018 - 09:49

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W RADZYNIU PODL. S.A. informuje podróżnych że w związku ze zbyt
niską frekwencją, z dniem 02.11.2018r. zawiesza kurs:
z godz. 13:00 relacji Radzyń Podl. - Łuków,
z godz. 14:25 relacji Łuków – Radzyń Podl.
Jednocześnie z dniem 02.11.2019r. Uruchamia kurs:
o godz. 13:15 relacji Radzyń Podl. - Rozwadów p. Ulan,
o godz. 13:50 relacji Rozwadów – Radzyń Podl. p. Ulan.


Ogłoszenie o przeprowadzeniu badania sprawozdania finansoweg
| 10.10.2018 - 15:24

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna
z siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy ul. Budowlanych 2
zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowo-finansową, jak też wynik finansowy Spółki


I. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2018” w nieprzekraczalnym terminie do 26 października 2018 roku do godz. 15.00 w siedzibie PKS w Radzyniu Podlaskim S.A.: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Budowlanych 2 do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby (decyduje data wpływu).

II. Obowiązki biegłego rewidenta.
1. Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649).
2. Biegły rewident obowiązany będzie do obecności (o ile będzie konieczne) na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
3. Biegły rewident, po przedłożeniu opinii i raportu z badania, obowiązany będzie na wniosek Rady Nadzorczej do uczestnictwa w najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
4. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania, do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzany dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (jeśli takie wystąpią).

III. Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, z posiadaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badań podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.
3. Kopię polisy ubezpieczeniowej.
4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
5. Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w Spółce.
6. Cenę (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu prac na przeprowadzanie badania bezpośrednio w Spółce.

IV. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia badania, przedłożenia opinii i raportu: do 25 marca 2019 roku.

V. Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone w innym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

VI. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 31 października 2018 roku w siedzibie Spółki. Wybór nastąpi na podstawie oferowanej ceny, a w przypadku takiej samej ceny doświadczenie w badaniu sprawozdania finansowego w firmach transportowych.

VII. Płatność jednorazowa za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania.

VIII. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.


Kontakt tel. 83 3529261, e-mail pks@pks-radzyn.plPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Jarosław Ejsmont

Zawieszone Kursy od dnia 14.09.2018
| 07.09.2018 - 12:07

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje że z dniem 14.09.2018 zawiesza niżej wymienione kursy
1. 5.30 Radzyń - Lublin
2. 14.31 Lublin - Radzyń
Za utrudnienia przepraszamy pasażerów.

Kumunikacja od 30.04 - 4.05. 2018
| 25.04.2018 - 09:04

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A w Radzyniu Podlaskim informuje, że od dnia 30.04 do 4.05.2018 komunikacja będzie wyglądała następująco
Wykonujemy kursy
30.04 5.40 Wola Osowińska - Radzyń Podl.
15.40 Radzyń - Wola Osowińska
1.05 Komunikacja nie wykonywana
2.05 5.40 Wola Osowińska - Radzyń Podl.
15.40 Radzyń - Wola Osowińska
3.05 Komunikacja nie wykonywana
4.05 5.40 Wola Osowińska - Radzyń Podl.
15.40 Radzyń - Wola Osowińska
Pozostałe kursy w tych dniach nie wykonujemy.Zmiany w komunikacji od 22.04.2018
| 16.04.2018 - 09:37

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje, że z dniem 22.04.2018 z przyczyn ekonomicznych zawiesza niżej wymienione kursy wykonywane tylko w niedziele
1. 15.20 Radzyń - Łuków
2. 16.20 Łuków - Lublin
3. 19.20 Lublin - Radzyń

ZMIANY W KOMUNIKACJI
| 09.03.2018 - 12:13

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje, z dniem 1.04.2018 wprowadza w komunikacji zmiany
1. 6.35 Paszenki - Parczew likwidacja kursu
2. 6.35 Kodeniec - Parczew likwidacja kursu
3. 7.35 Parczew - Parczew p. Czeberaki zajazd do Milanowa
4. 8.00 Radzyń - Lublin p. Bełcząc likwidacja kursu
5. 8.05 Radzyń - Bedlno likwidacja kursu
6. 8.25 Bedlno - Radzyń likwidacja kursu
7. 8.50 Radzyń - Ulan p. Sobole likwidacja kursu w niedziele
8. 11.10 Ulan - Radzyń p. Sobole likwidacja kursu w niedziele
9. 11.25 Radzyń - Bedlno likwidacja kursu
10. 11.45 Bedlno - Radzyń likwidacja kursu
11. 12.00 Parczew - Radzyń likwidacja kursu
12. 13.30 Radzyń - Wygnanów likwidacja kursu
13. 13.50 Parczew - Parczew p. Kostry zajazd do Milanowa
14. 13.55 Wygnanów - Radzyń likwidacja kursu
15. 14.05 Parczew - Milanów likwidacja kursu
16. 14.25 Milanów - Parczew likwidacja kursu
17. 14.40 Radzyń - Parczew likwidacja kursu
18. 15.15 Parczew - Kalinka likwidacja kursu
19. 15.20 Radzyń - Tchórzew likwidacja kursu
20. 15.30 Parczew - Kodeniec likwidacja kursu
21. 15.45 Tchórzew - Radzyń likwidacja kursu
22. 16.00 Lublin - Radzyń p. Kock likwidacja kursu

ZMIANY W KOMUNIKACJI
| 11.12.2017 - 12:18

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje, że z dniem 2.01.2018 zawiesza niżej wymienione kursy
1. 6.50 Juliopol - Jabłoń p. Parczew
2. 8.00 Jabłoń - Parczew
3. 13.55 Parczew - Parczew p. Kalinkę
4. 15.35 Parczew - Działyń
Powodem zaprzestania wykonywania kursów jest niska frekwencja.

Zawieszone kursy sobota niedziela
| 06.10.2017 - 14:41

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje, że z dniem 7.10.2017 zawiesza wykonywanie kursów w soboty i niedziele z godziny 5.30 relacji Radzyń - Lublin p. Kock oraz z godziny 16.00 relacji Lublin - Radzyń p. Kock. Kursy te wykonywane są tylko w dni robocze.

KOMUNIKACJA BEDLNO PKP
| 04.07.2017 - 12:06

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje, że z dniem 6.07.2017 zawiesza wykonywanie kursów na dworzec Bedlno PKP i z powrotem. Powodem jest bardzo niska frekwencja. Jednocześnie dziękujemy pasażerom którzy skorzystali z naszych usług.
Odjazdy z dworca Radzyń ul. Lubelska:
5.50, 8.00, 10.00, 12.00, 14.15, 16.00
odjazdy z dworca Bedlno PKP
8.35, 10.25, 13.45, 15.45

JEŹDZIMY NA DWORZEC PKP BEDLNO
| 26.06.2017 - 06:38

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje, że z dniem 26.06.2017 uruchamia kursy na dworzec Bedlno PKP odjazdy z dworca Radzyń ul. Lubelska:
5.50, 8.00, 10.00, 12.00, 14.15, 16.00
odjazdy z dworca Bedlno PKP
8.35, 10.25, 13.45, 15.45

KOMUNIKACJI W DNIACH 1.05-3.05.2017
| 13.04.2017 - 13:23

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje, że w dniach 1.05.2017 oraz 2.05.2017 komunikacja nie będzie wykonywana, natomiast w dniu 3.05.2017 będą wykonywane tylko kursy
15.20 Radzyń - Łuków
16.20 Łuków - Lublin p. Radzyń
19.20 Lublin - Radzyń

NOWOCZESNA FLOTA
| 20.12.2016 - 13:22NOWOŚĆ W PKS
| 07.12.2016 - 13:20

Zapraszamy do korzystania z nowo zakupionego busa 23 osobowego. Promocyjne ceny!!! Zdjęcia w zakładce wynajem autobusów.

INFORMACJA DLA PODRÓŻNYCH
| 07.10.2016 - 11:23

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje, że z dniem 3.11.2016r. z powodu niskiej fregwencji zawiesza kursy wykonywane przez naszą firmę relacji Lublin - Olsztyn odjazd z Lublina 8.15 oraz Olsztyn- Lublin odjazd z Olsztyna 7.00

Informacja dla podróżnych
| 19.02.2016 - 12:46

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje, że z dniem 1.03.2016 wprowadza następujące zmiany w komunikacji
1. Kurs z godz. 7.00 Lublin - Radzyń likwidacja
2. Kurs z godz. 13.30 Radzyń - Lublin skrócony do Wygnanowa i wykonywany tylko w dni nauki szkolnej
3. Kurs z godz. 16.00 Radzyń - Lublin likwidacja

Scania Touring Higer
| 28.01.2016 - 09:44

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A zakupiło nowoczesny autokar turystyczny z 2016. Zapraszamy do korzystania z naszych usług biura podróży, szkoły i wszystkie osoby które chcą podróżować wygodnie.

Informacja dla podróżnych
| 21.01.2016 - 12:51

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A informuje, że od dnia 1.02.2016 zawiesza niżej wymienione kursy:
1. 6.40 Białystok – Lublin odjazd z Radzynia Podl. 11.25
2. 14.00 Lublin – Białystok odjazd z Radzynia Podl. 15.15
3. 12.00 Radzyń – Lublin p. Czemierniki
4. 15.15 Lublin – Radzyń p. Czemierniki

KOMUNIKACJA W OKRESIE OD 23.12.2015 - DO 3.01.2016
| 18.12.2015 - 12:52

UWAGA PODRÓŻNI

PKS S.A w Radzyniu Podlaskim informuje, że w dniach od
23 grudnia 2015r. do 3 stycznia 2016r. komunikacja
wykonywana będzie w następujący sposób:


23-24 grudzień – komunikacja jak w okresie ferii szkolnych, dodatkowo odwołane kursy:
12:00 Radzyń podlaski – lublin
14:31 Lublin – Radzyń Podlaski
15:20 Radzyń Podlaski – Łuków
16:20 Łuków – Radzyń Podlaski

25 grudzień – wykonywane kursy:
06:40 Białystok – Lublin (11:25 odjazd z Radzynia)
14:00 Lublin Białystok (15:15 odjazd z Radzynia)

26 grudzień – wykonywane kursy
05:30 Radzyń podlaski – Lublin
06:40 Białystok – Lublin (11:25 odjazd z Radzynia)
07:00 Olsztyn – Lublin ( 14:30 odjazd z Radzynia)
08:15 Lublin – Olsztyn (09:45 odjazd z Radzynia)
14:00 Lublin – Białystok ( 15:15 odjazd z Radzynia)

27 grudzień – komunikacja jak w wolna sobotę.

28-31grudzień – komunikacja jak w kresie ferii szkolnych, dodatkowo odwołane kursy:
12:00 Radzyń podlaski – Lublin
14:31 Lublin – Radzyń Podlaski
15:20 Radzyń Podlaski -Łuków
16:20 Łuków – Radzyń Podlaski

1 styczeń 2016 – wykonywane kursy
06:40 Białystok – Lublin (11:25 odjazd z Radzynia)
14:00 Lublin – Białystok (15:15 odjazd z Radzynia)

2styczeń 2016 -komunikacja jak w wolna sobotę

3styczeń 2016 -komunikacja jak w niedzielę.

NOWOCZESNY AUTOKAR W NASZEJ FLOCIE
| 26.11.2015 - 12:14

Kolejna Scania w naszej flocie zapraszamy do korzystania z naszych usług. Usługi krajowe i zagraniczne.

Wybór Biegłego Rewidenta
| 02.11.2015 - 11:40

Radzyń Podlaski 02.11.2015
INFORMACJAPrzedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A.
informuje, iż biegłym rewidentem wybranym do przeprowadzenia badania sprawozdania
finansowego Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A.
za rok obrotowy 2015 zostało biuro POL-TAX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.


Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowe
| 05.10.2015 - 14:09

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna
z siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy ul. Budowlanych 2
zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowo-finansową, jak też wynik finansowy Spółki


I. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015” w nieprzekraczalnym terminie do 23 października 2015 roku do godz. 15.00 w siedzibie PKS w Radzyniu Podlaskim S.A.: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Budowlanych 2 do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby (decyduje data wpływu).

II. Obowiązki biegłego rewidenta.
1. Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649).
2. Biegły rewident obowiązany będzie do obecności (o ile będzie konieczne) na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
3. Biegły rewident, po przedłożeniu opinii i raportu z badania, obowiązany będzie do obecności w najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
4. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania, do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzany dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (jeśli takie wystąpią).

III. Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, z posiadaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badań podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.
3. Kopię polisy ubezpieczeniowej.
4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
5. Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w Spółce.
6. Cenę (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu prac na przeprowadzanie badania bezpośrednio w Spółce.

IV. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia badania, przedłożenia opinii i raportu: do 25 marca 2016 roku.

V. Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone w innym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

VI. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 30 października 2015 roku w siedzibie Spółki. Wybór nastąpi na podstawie oferowanej ceny, a w przypadku takiej samej ceny doświadczenie w badaniu sprawozdania finansowego w firmach transportowych.

VII. Płatność za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania.

VIII. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.


Kontakt tel. 83 3529261, e-mail pks@pks-radzyn.pl

Zawieszenie kursów 1.10.2015
| 24.09.2015 - 07:50

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A informuje, że z dniem 1.10.2015 zawiesza n/w kursy:
6.35 Radzyń Lublin p. Czemierniki
7.00 Radzyń - Łuków
8.10 Łuków - Lublin p. Czemierniki
10.15 - Radzyń - Lublin p. Kock
10.30 Lublin - Radzyń Podl.
11.15 Lublin - Radzyń p. Czemierniki
12.20 Lublin - Radzyń p. Czemierniki

Higer Scania Touring HD
| 31.03.2015 - 20:20

Zapraszamy do korzystania z naszych usług

KOMUNIKACJA W OKRESIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH 2015
| 31.03.2015 - 12:39

2-3 kwietnia – nie będą wykonywane kursy oznaczone znakiem S i FG

4 kwietnia – komunikacja zgodnie z rozkładem jazdy na wolną sobotę

5 kwietnia – komunikacja nie będzie wykonywana
za wyjątkiem 14.00 Lublin – Białystok, 6.40 Białystok – Lublin.

6 kwietnia – komunikacja jak w dzień świąteczny
za wyjątkiem 7.00 Lublin – Radzyń – zawieszony i
7.25 Lublin – Radzyń – zawieszony

7 kwietnia – nie będą wykonywane kursy oznaczone znakiem S i FG

Higer Scania Touring HD
| 19.06.2014 - 22:53


Scania Touring HD
Higer Scania Touring HD zasiliła flotę PKS Radzyń Podl. S.A Jest to nowy autokar z 2014r z silnikiem EURO 5. Zapraszamy wszystkich chętnych do korzystania z naszych usług. Więcej zdjęć na naszej stronie.

PODRÓŻUJ WYGODNIE AUTOKARAMI SCANIA
| 14.02.2014 - 20:40


KOLEJNA SCANIA W RADZYŃSKIM PKS
Zapraszamy do korzystania z naszych usług.
Szczególnie zapraszamy szkoły mieszczące się na teranie miasta jak i powiatu. PROMOCYJNE CENY.!!!


| 29.10.2013 - 10:36

PKS w Radzyniu Podlaskim informuje, że w dniach 1-3.11.2013 komunikacja będzie wykonywana w sposób następujący:
1.11 - kursy wykonywane jak w niedzielę
2.11 -kursy wykonywane jak w wolną sobotę
3.11 - kursy wykonywane jak w niedzielę (dodatkowo będą kursy do Warszawy więcej informacji
pod numerem telefonu 83 352 92 65)


 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A.
21-300 Radzyń Podlaski | ul. Budowlanych 2 | tel. 83 / 352 92 61 | fax. 83 / 352 92 64
Internet: www.pks-radzyn.pl | Email: pks@pks-radzyn.pl
Biuletyn Informacji Publicznej PKS Radzyń Podlaski Projekt i realizacja KAMPEKI