Mapa serwisu         Kontakt
 

Z:
Do:

UWAGA !!!!!!!!
| 07.06.2021 - 09:33

KURSY WYKONYWANE OD 1.06.21 r. NA TERENIE POWIATU RADZYŃSKIEGO
06:00 Stójka – Radzyń Podl. przez Bełcząc, Czemierniki
06:25 Radzyń Podl. - Radzyń Podl. przez Krasew, Borki
06:25 Czemierniki – Radzyń Podl, przez Wolę Osowińską, Tchórzew, Wrzosów,
Olszewnicę
06:30 Radzyń Podl. - Ulan przez Wierzchowiny
06:30 Olszewnica – Radzyń Podl. przez Brzozowicę, Kąkolewnicę
06:35 Komarówka – Radzyń Podl. przez Ostrówki, Bezwolę skrz.
06:35 Stanisławów – Radzyń Podl. przez Zarzec, Ulan
06:45 Radzyn Podl. -Radzyń Podl. przez Żyłki, Ulan
07:00 Wólka Zdunkówka – Radzyń Podl. przez Suchowolę, Niewęgłosz
07:10 Ulan – Radzyń Podl. przez Zakrzew, Brzostówiec
07:22 Siedlanów – Radzyń Podl. przez Białkę
07:30 Radzyń Podl. - Brzostówiec
07:45 Brzostówiec – Radzyń Podl.
08:00 Radzyń Podl. - Radzyń Podl. przez Ulan, Nowiny, Borki
12:10 Radzyń Podl. - Radzyń Podl. przez Borki, Nowiny, Ulan
13:15 Radzyń Podl. - Brzostówiec
13:15 Radzyń Podl. - Radzyń Podl. przez Ulan, Żyłki
13:20 Radzyń Podl. - Stanisławów przez Ulan
13:30 Brzostówiec – Radzyń Podl.
14:45 Radzyń Podl. - Komarówka przez Bezwolę skrz. , Ostrówki
14:50 Radzyń Podl. - Czemierniki przez Olszewnicę, Wrzosów, Tchórzew,
Wolę Osowińską
15:25 Radzyń Podl. - Olszewnica przez Siedlanów, Kąkolewnicę, Brzozowicę
15:30 Radzyń Podl. - Wólka Zdunkówka przez Niewęgłosz, Suchowolę
15:40 Radzyń Podl. - Radzyń Podl. przez Brzostówiec, Zakrzew
15:40 Radzyń Podl. - Wola Osowińska przez Żabików, Sobole
15:45 Radzyń Podl. - Stójka przez Czemierniki, Bełcząc
Wszystkie kursy mają oznaczenie S - kursują w dni nauki szkolnej.

UWAGA !!!!!!!!Kursy od 1.06.21
| 26.05.2021 - 10:28

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim informuje, że od dnia 1.06.21  wznawia dodatkowo następujące kursy z kierunków oraz miejscowości pośrednich celem dowozu uczniów do szkół ponadpodstawowych
1. Siedlanów  - Radzyń   7.20 powrót 15.25 
2. Wólka Zdunkówka - Radzyń   7.00  powrót 15.30
3. Ostrówki - Radzyń   7.00 powrót 14.50
4. Radzyń - Radzyń  z godziny  6.25 powrót 14.50 p. Krasew, Wola Chomejowa
Od dnia 27.05.21 zostaje uruchomiona sprzedaż biletów miesięcznych.

Kursy od 18.01.2021-31.12.2021
| 12.01.2021 - 13:37  U/0615/1 Stójka - Czemierniki - Radzyń Podlaski   214.665 kB
  U/0615/2 Ulan - Majorat - Rozwadów - Radzyń Podlaski   204.971 kB
  U/0615/3 Radzyń Podlaski - Ulan - Majorat - Radzyń Podlaski   199.745 kB
  U/0615/4 Olszewnica - Kąkolewnica - Radzyń Podlaski   207.053 kB
  U/0615/6 Komarówka Podlaska - Stasinów - Radzyń Podlaski   183.793 kB
  U/0615/7; Czemierniki – Borki - Radzyń Podlaski   231.239 kB
  U/0615/8; Radzyń Podlaski – Wola Osowińska – Radzyń Podlaski   227.164 kB

UWAGA !!!!!!!!
| 23.10.2020 - 12:48

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej informuje, że w związku z sytuacją na terenie kraju(covid-19) i zaostrzeniami wprowadzonymi od 24.10.2020 rozkład jazdy ulega zmianie. Więcej informacji o połączeniach komunikacyjnych pod telefonem 510489898 w godzinach 7.00 - 16.30 w dni robocze.

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowe
| 22.10.2020 - 10:18

Ogłoszenie na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

Rada Nadzorcza PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna
z siedzibą w Radzyniu Podlaskim przy ul. Budowlanych 2
zaprasza do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna za okres od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowo-finansową, jak też wynik finansowy Spółki


I. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PKS w Radzyniu Podlaskim Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2020” w nieprzekraczalnym terminie do 06 listopada 2020 roku do godz. 15.00 w siedzibie PKS w Radzyniu Podlaskim S.A.: 21-300 Radzyń Podlaski, ul. Budowlanych 2 do sekretariatu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00 lub przesłać pocztą na adres siedziby (decyduje data wpływu).

II. Obowiązki biegłego rewidenta.
1. Przez biegłego rewidenta rozumie się podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 07 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649).
2. Biegły rewident obowiązany będzie do obecności (o ile będzie konieczne) na Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020. Koszty uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ponosi biegły rewident.
3. Biegły rewident, po przedłożeniu opinii i raportu z badania, obowiązany będzie na wniosek Rady Nadzorczej do uczestnictwa w najmniej jednym posiedzeniu Rady Nadzorczej. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
4. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania, do wiadomości Rady Nadzorczej, sporządzany dla Zarządu (w formie tzw. listów do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki (jeśli takie wystąpią).

III. Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów, z posiadaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
2. Informację o posiadanym doświadczeniu w badaniu sprawozdań finansowych – wykaz badań podmiotów w okresie ostatnich trzech lat.
3. Kopię polisy ubezpieczeniowej.
4. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażania bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
5. Harmonogram prac, określający metody i terminy prac związanych z badaniem oraz udziałem w inwentaryzacji, w tym przewidywany czas pracy bezpośrednio w Spółce.
6. Cenę (netto, VAT, brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania. Cena winna zawierać wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badania, z uwzględnieniem nakładu prac na przeprowadzanie badania bezpośrednio w Spółce.

IV. Oczekiwany termin przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego oraz zakończenia badania, przedłożenia opinii i raportu: do 25 marca 2021 roku.

V. Oferty nie spełniające powyższych wymogów lub złożone w innym terminie niż określony, nie będą rozpatrywane.

VI. Otwarcie ofert i wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego nastąpi do dnia 09 listopada 2020 roku w siedzibie Spółki. Wybór nastąpi na podstawie oferowanej ceny, a w przypadku takiej samej ceny doświadczenie w badaniu sprawozdania finansowego w firmach transportowych.

VII. Płatność jednorazowa za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego nastąpi po przyjęciu przez Radę Nadzorczą opinii i raportu z badania.

VIII. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania ofertowego bez podania przyczyny i ponoszenia skutków prawnych i finansowych.


Kontakt tel. 83 3529261, e-mail pks@pks-radzyn.plPrzewodniczący Rady Nadzorczej
Michał Hałasa

UWAGA !!!!!!!!
| 24.03.2020 - 16:30

W związku z zaistniałą sytuacją i wystąpieniem kolejnych przypadków koronawirusa na terenie naszego kraju oraz województwa lubelskiego, w trosce o bezpieczeństwo PKS w Radzyniu Podlaskim przedłuża wstrzymanie działalności przewozowej do dnia 7.06.2020r. Wszelkie informacje pod numerem 662008489. Jednocześnie informujemy, że Stacja Paliw pozostaje otwarta codziennie w godzinach 7.00 - 20.00


| 14.03.2020 - 09:16

W związku z zaistniałą sytuacją i wystąpieniem kolejnych przypadków koronawirusa na terenie naszego kraju oraz województwa lubelskiego, w trosce o bezpieczeństwo PKS w Radzyniu Podlaskim wstrzymuje działalność przewozową do dnia 25.03.2020r. Wszelkie informacje pod numerem 662008489. Jednocześnie informujemy, że Stacja Paliw pozostaje otwarta codziennie w godzinach 7.00 - 20.00


| 29.10.2013 - 10:36

PKS w Radzyniu Podlaskim informuje, że w dniach 1-3.11.2013 komunikacja będzie wykonywana w sposób następujący:
1.11 - kursy wykonywane jak w niedzielę
2.11 -kursy wykonywane jak w wolną sobotę
3.11 - kursy wykonywane jak w niedzielę (dodatkowo będą kursy do Warszawy więcej informacji
pod numerem telefonu 83 352 92 65)


 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Radzyniu Podlaskim S.A.
21-300 Radzyń Podlaski | ul. Budowlanych 2 | tel. 83 / 352 92 61 | fax. 83 / 352 92 64
Internet: www.pks-radzyn.pl | Email: pks@pks-radzyn.pl
Biuletyn Informacji Publicznej PKS Radzyń Podlaski Projekt i realizacja KAMPEKI